Zawiadamia się o zwołaniu LXX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 30 CZERWCA 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        

      OGŁOSZENIE


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie nad projektem protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego w 2022r.

4.1. Prezentacja materiałów.

4.2. Debata nad raportem powiatu.

4.3.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

5. Przerwa w obradach.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2022 rok.

6.1.Prezentacja materiałów.

6.2.Dyskusja.

6.3.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lwóweckiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2022 rok.

6.4.Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

7. Przerwa w obradach.

8. Głosowanie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.

9. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.

10. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

11. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

12. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

13. Sprawy różne i organizacyjne.

 

    Przewodnicząca Rady Powiatu

      /-/

    Małgorzata Szczepańska