Zawiadamia się o zwołaniu LXVIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                

która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        


Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Bezpieczeństwo w Powiecie Lwóweckim.

3.1.Prezentacja materiałów.

3.2. Dyskusja.

 1. Przerwa w obradach.
 2. Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Lwówecki”.
 3. Głosowanie dwóch kandydatur radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

6.1. Głosowanie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Lwóweckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 1. Głosowanie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim o przyjęcie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Lwóweckiego na okres od dnia 01.05.2023 roku do dnia 30.04.2026 roku.
 2. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 4. Głosowanie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lwóweckiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 5. Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gryfów Śląski zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Gryfów Śląski.
 6. Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lwówek Śląski nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego.
 7. Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok.
 8. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
 9. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
 10. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 11. Sprawy różne i organizacyjne.

     

 

    Przewodnicząca Rady Powiatu

 

    /-/Małgorzata Szczepańska