OGŁOSZENIE

 

Zawiadamia się o zwołaniu LXIV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,  która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
  4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
  5. Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok:

    5.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

    5.2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,

    5.3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

5.4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych,

5.5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

5.6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

5.7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2023.

5.8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

  1. Przerwa w obradach.
  2. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7.1. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.

7.2. Głosowanie nad uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.3. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.4. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.5. Głosowanie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2023.

7.6. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2022-2027.

  1. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
  2. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
  3. Sprawy różne i organizacyjne.

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Małgorzata Szczepańska