Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XXXIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 29 GRUDNIA 2020 roku. Początek sesji godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2/ Przyjęcie porządku obrad.

3/ Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4/ Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok:

  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

5/ Przerwa w obradach.

6/Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

8/ Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

9/ Sprawy różne i organizacyjne.

 

                                                                             

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska