Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej nadzwyczajnej XXXII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 17 GRUDNIA 2020 roku. Początek sesji godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2/ Przyjęcie porządku obrad.

3/Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2020.

4/Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/76/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

5/ Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

6/ Sprawy różne i organizacyjne.

                                                                             

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska