Powiat Lwówecki  przystąpił do Programu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 i pozyskał środki finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.


Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lwóweckiego poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać:

 czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

W bieżącym roku Powiat Lwówecki będzie miał do dyspozycji 324 000,00 zł i planuje objąć

wsparciem usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego co najmniej  27 osób niepełnosprawnych – w tym 17 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie nieodpłatnej opieki wytchnieniowej dziennej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  1. KARTA ZGŁOSZENIA
  2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  4. FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH
  5. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Karty, oświadczenie i orzeczenie należy złożyć w następujący sposób:

a) dostarczyć do siedziby Powiatu Lwóweckiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Rekrutacja:  Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

lub

b) wysłać poczta tradycyjną z dopiskiem na kopercie “Rekrutacja: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do dnia 22 kwietnia 2024 roku, do godziny 16.00.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatu Lwóweckiego, tel.  75 782 20 44 , e-mail: b.wasilewska@powiatlwowecki.pl

Godło i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

DOFINANSOWANIE 324 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 324 000,00 zł