Powiat Lwówecki  przystąpił do Programu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 i pozyskał środki finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lwóweckiego poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W bieżącym roku Powiat Lwówecki będzie miał do dyspozycji 254 400,00 zł i planuje objąć pomocą następującą ilość osób:

  • a) zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla co najmniej 24 osób niepełnosprawnych – w tym 17 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • b) zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków 12 rodzin lub opiekunów – w tym 4 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i 8 nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie nieodpłatnej opieki wytchnieniowej dziennej oraz specjalistycznego poradnictwa proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  1. KARTA ZGŁOSZENIA
  2. KARTA OCENY STANU DZIECKA/ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (wypełnia lekarz)
  3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  5. FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH
  6. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Karty, oświadczenie i orzeczenie należy złożyć w następujący sposób:

dostarczyć do siedziby  Powiatu Lwóweckiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Rekrutacja – Opieka Wytchnieniowa”:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

lub

wysłać poczta tradycyjną z dopiskiem na kopercie “Rekrutacja – Opieka Wytchnieniowa” na adres:

Starostwo Powiatowege w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatu Lwóweckiego, tel.  75 782 20 44 , e-mail: b.wasilewska@powiatlwowecki.pl

Godło i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

DOFINANSOWANIE

259 420,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

259 420,00 zł