PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu

„Planu adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w dniach od 11.04.2023 do 01.05.2023

W dniu 11 kwietnia projekty konsultowanych dokumentów zostaną udostępnione do wglądu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim,
  • w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, w budynku przy Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra

w pok. nr 107 w dniach poniedziałek – środa godz. 9.00 -15.00; czwartek 9:00 – 16:00;

piątek 9:00-14:00

Uwagi i wnioski można składać do 01 maja 2023 r. w następujący sposób:

  • pisemnie lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów,
  • na dedykowanych formularzach (do pobrania ze stron internetowych
    – https://bip.jeleniagora.pl/ (zakładka Konsultacje społeczne),

https://www.partycypacja-publiczna.pl/paaj)

przesyłając na adres: konsultacje@partycypacja-publiczna.pl,

  • na dedykowanych formularzach do pobrania ze strony internetowej https://www.partycypacja-publiczna.pl/paaj lub w miejscu wyłożenia dokumentów, przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: ekovert, ul. Średzka 10/1B, 54-017 Wrocław.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się 3 spotkania konsultacyjne. Termin, miejsce oraz godzina spotkań zostanie podana na  stronie internetowej https://www.partycypacja-publiczna.pl/paaj

Uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu korespondencji.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

 

 

 

 

Powiat_lwówecki_OGŁOSZENIE_OBWIESZCZENIE