Zarząd Powiatu Lwóweckiego – organ prowadzący

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora

Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

(adres siedziby: ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski)

 

 

I. Wymogi na stanowisko dyrektora

Stanowisko dyrektora, zgodnie z § 1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznej szkole ponadpodstawowej (Dz.U.2023.2578 t.j.) może zajmować:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
  2. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.984 t.j. ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j. ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2024.104 t.j.);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021.672 t.j. ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 1. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania (zgodnie z § 6 wyżej cytowanego rozporządzenia):
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 (jak dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego), w zakresie punktów: 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia o konkursie.

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany (zgodnie z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia):
 • zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 • zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 • urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2022.854 t.j.),

– spełniający wymagania określone w ust. 1 jak dla nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, w zakresie punktów: 1-11, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 

II. Wymagane dokumenty

 Oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021.672 t.j. ze zm.), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2024. 104 t.j.),
 5. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 7. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.984 t.j. ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j. ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. ze zm.),
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim (wg załączonego wzoru).

 

 III. Składanie ofert i postępowanie konkursowe

 Oferty należy składać:

 • w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora

Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim”

 

w sekretariacie lub na adres:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim

 1. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Na kopercie należy podać adres zwrotny, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej kandydata

lub

 • w formie elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisana profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty (PDF) na skrzynkę ePUAP Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim: /j3075uhbh4/SkrytkaESP

do dnia 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 1. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.

 

IV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1) – dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim jest Starosta Lwówecki (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem: Starostwo Powiatowe, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: Magdalena Strzelecka, Starostwo Powiatowe ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie e-mail: rodo@powiatlwowecki.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
  w Lwówku Śląskim na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 63 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U.2024.737 t.j.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2021.1428 t.j.),
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielona zgoda, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem kandydatury.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 8. W przypadku wygrania konkursu Pani/Pana dane osobowe będą przekazane zgodnie z przepisami prawa Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty oraz zostaną zawarte w informacji zatwierdzającej wynik konkursu, która zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, określonym w pkt. 3, a po tym czasie przechowywane zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów).
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania bądź aktualizacji, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej, o odbiorcach i okresie przechowywania udziela pracownik merytoryczny lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych.