logotypy UE, DS, PR EFS

Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego

Okres realizacji

marzec 2020 – grudzień 2022 (34 m-ce)

Program operacyjny i działanie

RPO WD 2014-2020

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Podmioty zaangażowane w realizację projektu

 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Budżet projektu:

 • Całkowita wartość:         2.979.955,90zł
 • Koszty bezpośrednie:    2.591.266,00zł

               w tym:                  96.240zł szkolenia uczniów i naucz. w ZPEW

                                               296.460zł szkolenia uczniów i naucz. w ZSOiZ Gr.

                                               798.920zł szkolenia uczniów i naucz. w ZSET

                                               672.600zł staże i praktyki

                                               727.046zł wyposażenie szkół

 • Wkład własny projektu 447.619,60zł

          z tego:             173.550zł z wynajmu sal lekcyjnych

                                    274.069,60zł pozostałe

Krótki opis projektu

Celem projektu jest wzrost zatrudnialności 295 uczniów (min.140 kobiet) z 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu lwóweckiego:

 1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (ZSET) w Rakowicach Wielkich
 2. Branżowa Szkoła Ist. (BS) w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (ZPEW) w Lwówku Śląskim
 3. Technikum i Branżowa Szkoła I st. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOIZ) w Gryfowie Śląskim

dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki – wnioskodawca.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli związanych z kształceniem zawodowym,
 • zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 70% uczniów objętych wsparciem,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 80% uczniów z projektu dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół,
 • doposażenie 3 szkół w nowoczesny sprzęt dot. kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.
 • Logotypy RP, UE oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” dofinansowany ze środków EFS

w ramach RPO WD na lata 2014-2020