Uchwała Nr LXXIV/55/23

Rady Powiatu LWÓWECKIEGO

z dnia 24 listopada 2023 r.

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2022.2301 t.j. ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526 t.j. ze zm.) Rada Powiatu Lwóweckiego, uchwala co następuje:

 

§1. Ustala się, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXIV/55/23

Rady Powiatu Lwóweckiego

z dnia 24 listopada 2023 roku

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022.2301 t.j. ze zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na 2023 rok został przekazany do zaopiniowania: Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń oraz Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej.

Opinie nadesłali wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu lwóweckiego, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do projektu rozkładu godzin pracy aptek na 2024 rok. Natomiast Dolnośląska Izba Aptekarska (DIA) we Wrocławiu negatywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, wskazując szereg argumentów dot. m.in.: brak zainteresowania pacjentów dyżurami, problemy kadrowe aptek itp.

Rada Powiatu Lwóweckiego zapoznała się ze stanowiskiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i wyrażonymi obiekcjami.

Rada powiatu, na podstawie umocowania ustawowego ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały został dostosowany do potrzeb ludności poprzez ustalenie dyżurów aptek funkcjonujących na terenie każdej z pięciu gmin miejsko-wiejskich powiatu i zapewnia dostępność świadczeń o każdej porze również nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Spełniony został zatem cel i gwarancje, jakie wynikają z powołanego przepisu. Obowiązkiem każdej rady powiatu jest ustalenie takiego rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy, w tym wydania leków, także wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Rozkład w swoim kształcie uwzględnia normalne zapotrzebowanie społeczności lokalnej na usługi powszechnie świadczone w zwykłych warunkach, jak i konieczność zapewnienia dostępu do leków w każdej porze w przypadkach nadzwyczajnych, których częstotliwości nie da się przewidzieć. Ponadto rada powiatu nie może uzależniać rozkładu dyżurów i ich częstotliwości w danym miejscu od położenia placówki leczniczej, ponieważ nie każda potrzeba pilnego zakupienia i podania leku poprzedzona jest wcześniejszą wizytą w placówce leczniczej. Takie stanowisko jest postulowane przez orzecznictwo administracyjne i tymi kryteriami kierowała się także Rada Powiatu Lwóweckiego ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2024 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.