Starosta Lwówecki działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ( j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami)  wstrzymuje  na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw prowadzonych przez tutejszy organ administracji publicznej.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem art. 15zzzzzn1 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – czynności dokonane przez organ administracji publicznej w wymienionym okresie, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Zawiadomienie niniejsze  następuje poprzez umieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim, a także na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego, www.powiatlwowecki.pl.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Lwówek Śląski, dnia 06.04.2021r.

zawiadomienie Starosty w sprawie zawieszenia 30 dniowego terminu