Zarząd Powiatu Lwóweckiego

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego

w 2023 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.), zwanej dalej Ustawą, w związku z pkt. VIII Uchwały Nr LXIII/66/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”


I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

 1. Kultura fizyczna i turystyka (zaplanowana wysokość środków 1 640 zł):
 1. Imprezy o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,
 2. uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich
  i ogólnopolskich,
 3. organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia, w tym działania edukacyjne w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.571 t.j.).
  2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest złożyć aktualizację oferty.
  4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2023 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2023 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.
 2. W przypadku przyznania dotacji na realizację zadania kwalifikowalność wydatków ze środków dotacji uznaje się od dnia podpisania umowy.
 3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem a oferentem wybranym w konkursie. Jednak termin poniesienia wydatków z dotacji nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy.

IV. Termin i warunki składania ofert

  1. Ofertę dotyczącą realizacji zadania, w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego” (jedna oferta – jedna koperta), należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 roku. Za termin złożenia przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego, a nie datę nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferta musi być zgodna z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

 

V. Tryb i termin dokonania wyboru ofert

 1. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XII „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” (Uchwała Nr LXIII/66/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 listopada 2022).
 3. Decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
 5. Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VI. Kryteria wyboru ofert

  1. Zgodność oferty z przedmiotem konkursu.
  2. Możliwość realizacji zadania publicznego.
  3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  4. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne.
  5. Planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
  6. Planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
  7. Analiza i ocena wykonania zleconych zadań publicznych w latach poprzednich realizowanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, w zakresie rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  8. Atrakcyjność formy proponowanego zadania.
  9. Szeroki zasięg oddziaływania społecznego.
  10. Powiatowy charakter oddziaływania projektu – obejmujący minimum dwie gminy.
  11. Możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie po jego zakończeniu.

VII. Zrealizowane zadania publiczne i wysokość środków przekazana w poprzednim roku

 1. Kultura fizyczna i turystyka: 52 500 zł,

 

 

 wz. Przewodniczącego

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

 

Zbigniew Grześków