Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i Nielestnie:

4.1. prezentacja materiałów,
4.2. dyskusja.

5. Przerwa w obradach.

6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

6.1. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały nr LI/16/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
6.2. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok.
6.3. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

7. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.

8. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9. Sprawy różne i organizacyjne.