logotypy UE, DS, PR EFS

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej Edukacja, działanie 10.4, poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez  11 dolnośląskich JST, w tym Powiat Lwówecki. Liderem Projektu jest Województwo Dolnośląskie.

Projekt realizowany jest w okresie od  01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu wynosi: 11 511 500,00 PLN, zaś dofinansowanie: 9 784 775,00 PLN przy następującym podziale środków finansowych na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w łącznej kwocie nie większej niż 342 000,00 zł, w tym 171 225,00 zł dofinansowanie w ramach środków EFS z czego 27 000,00 zł kosztów pośrednich, 170 775,00 zł wkładu własnego.

W ramach projektu wsparciem objętych jest 220 uczniów z 3 szkół Powiatu Lwóweckiego tj. ZSE-T w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Lwówku Śląskim oraz ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.