Projekt realizowany w okresie od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2026 roku w Partnerstwie Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Powiatem Bolesławieckim oraz Powiatem Lwóweckim. Udział wezmą uczniowie z następujących szkół, które będą

Realizatorami działań: Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach (Województwo Dolnośląskie), Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu (Województwo Dolnośląskie), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. H. Sucharskiego w Bolesławcu (Powiat Bolesławiecki) oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach
Wielkich (Powiat Lwówecki).

Projekt skierowany jest do uczniów z tych placówek, którzy kształcą się na kierunku “Technik żywienia i usług gastronomicznych” oraz nauczycieli, którzy prowadzą
kształcenie w ramach tego kierunku.

Głównym celem projektu jest rozwijanie działań związanych z dostosowaniem szkolnictwa zawodowego do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy oraz zwiększenie efektywności nauczania kompetencji, w tym kluczowych. Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, dostosowania kształcenia do regionalnego rynku pracy, zwiększenia współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.
Projekt odpowiada na potrzebę zapewnienia rozwoju atrakcyjnej oferty w obszarze kształcenia zawodowego, szczególnie w ramach kierunku “Technik żywienia i usług gastronomicznych” oraz podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli.

Założenia te osiągnięte zostaną przez realizację staży uczniowskich dla 161 uczniów; realizację kursów/szkoleń/warsztatów, w tym językowych oraz dotyczących „zielonych kompetencji”, podnoszących kompetencje 231 uczniów; realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla 231 uczniów; realizację kursów/szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencję 24 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w 5 szkołach. Wybór form wsparcia oraz ich zakres tematyczny dokonany został na podstawie przeprowadzonych w szkołach Diagnoz potrzeb.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli, rozszerzenie nauki w zakresie branży gastronomicznej również doposażenie pracowni gastronomicznych w specjalistyczny sprzęt co spowoduje rozszerzenie zakresu praktycznej nauki zawodu.

W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do poprawy warunków społecznoekonomicznych szerszej grupy społecznej oraz wpłynie na:
– rozwój wiedzy i poziomu kształcenia,
– umocnienie pozycji i renomy szkół na rynku edukacyjnym w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowanie ich do powszechnie obowiązujących standardów i potrzeb rynku pracy,
– zbudowanie platformy współpracy między szkołami branżowymi, lokalnymi pracodawcami a instytucjami samorządowymi,
– poprawę standardu usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z zaspokojeniem potrzeb społecznych związanych z rozwojem gospodarczym województwa,
– poprawę jakości efektywności kształcenia, poprzez jego lepsze dostosowanie do potrzeb gospodarki i rynku pracy, co w przyszłości powinno wpłynąć na spadek bezrobocia

„Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska”
nr FEDS.08.01-IZ.00-0026/23-00
w ramach
Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku
Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus