W związku z przyjęciem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku, informuję, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
    i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Druki wniosków, oraz procedury realizacji Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.

Terminy składania  wniosków i wystąpień do Oddziałów PFRON w ramach Programu
w 2024 roku:

1) wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2023 roku do 1 marca 2024 roku.

2) wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

W przypadku, gdy realizatorem programu jest samorząd powiatowy, stosowne wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w terminie do dnia
26 stycznia 2024 r. 

Zgłoszenia nowych, nie ujętych w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025, a planowanych do realizacji zadań wraz
z uzasadnieniem proszę przekazać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, w terminie do dnia 12 stycznia 2024 roku, także w formie elektronicznej na adres: pcpr@powiatlwowecki.pl.

LOgo PFRON