KARTA PARKINGOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446), od dnia 1 lipca 2014 r. wprowadzone zostały zmiany w dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karty dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydawane są przez przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu drogowym” od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową będą mogły otrzymać osoby legitymujące się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 • zaliczone do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości  samodzielnego poruszania się,
 • zaliczone do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jedynie przy schorzeniach oznaczonych symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • dzieci  do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych, mające znacznie ograniczone  możliwości samodzielnego  poruszania się,

oraz PLACÓWKI zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności pracownika powiatowego zespołu.

Wymagane dokumenty 

 1. Wypełniony i podpisany wniosek (druk do pobrania).
 2. Aktualne zdjęcie (tło jasnobiałe) o wymiarach 35 x 45 mm
 3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej – do wglądu.
 4. Dowód dokonania wpłaty 21 zł.opłatę należy dokonać:
 •  w banku na nr konta 97 8384 0009 0019 7087 2000 0001, POWIAT LWÓWECKI, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, Bank Spółdzielczy o/Lwówek Śl.
 • lub kartą płatniczą w siedzibie Zespołu.
 1. Prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie, wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się  prawa do wniesienia odwołania w organie. Oświadczenie w tym przedmiocie musi być złożone przed organem, który orzeczenie wydał.

Ważne: składając wniosek należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty oraz oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopni niepełnosprawności lub  wskazaniach do ulg i uprawnień.   Prawomocne orzeczenie to orzeczenie, wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.

Ważne: dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej, a nie do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, złożonego w celu ustalenia uprawnień do karty parkingowej.

Przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, czy posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej.