BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 • atr.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz.595 z późn.zm.)
 • art.12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U.2015.397)

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje:
Wydział Organizacyjno-Prawny
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

Godziny pracy Biura:
Od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do godz.15.30

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

 • rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lwóweckiego ;
 • rzeczy których wartość szacunkowa przekracza 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 • rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego które dostarczone są przez zarządcę który po upływie 3 dni przekazuje do Biura (chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy);
 • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności ( srebro, złoto, platyna, monety itp.) – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
 • rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz dokumenty wojskowe ( legitymacje, książeczki, zaświadczenia wojskowe oraz karty powołania – niezwłocznie przekazując najbliższej jednostce wojskowej.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

 • rzeczy o wartości szacunkowej nie przekraczającej 100 złotych , chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 • rzeczy, co do których istnieje domniemanie, iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
 • rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów – zawiadomienie o znalezieniu tego rodzaju
 • rzeczy czy dokumentów, a także ich znalazcy, Biuro przyjmuje od jednostki organizacyjnej Policji;
  zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.
 • Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szptalna 4.

Pracownik Biura Rzeczy Znalezionych z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo zawiadomienia oraz przyjęcia rzeczy. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2015.397), i wymagane jest, aby znalazca w w/w protokole potwierdził własnoręcznym podpisem: złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a w przypadku upłynięcia terminów do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną – nabycie własności tej rzeczy.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy. Natomiast w przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych: dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres 1 roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lwóweckiego; gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy (właściciel) przed wydaniem rzeczy z depozytu zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisy tj. cech charakterystycznych.
W razie wystąpienia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych właściciel rzeczy zobowiązany będzie do uiszczenia tych kosztów i okazania dowodu dokonania opłaty.
Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadomi znalazcę który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym niż 2 tygodnie).

Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.

Znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny.

W przypadku nieodebrania przez znalazcę rzeczy w określonym terminie, jej właścicielem stanie się Powiat Lwówecki.

Bieżący wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych:

Lp. Opis rzeczy Data przekazania do biura Znalazca
1. Rower górski – szt.1 03.08.2015r. Komisariat Policji
w Gryfowie Śląskim
2. Telefon komórkowy IPHONE 4 16.12.2015 Komenda Powiatowa
Policji w Lwówku Ślaskim
3. Rower górski Forester 14.02.2017r. Komisariat Policji
w Gryfowie Śląskim
4. Rower górski Tiger 14.02.2017r. Komisariat Policji
w Gryfowie Śląskim
5. Rower damka 14.02.2017r. Komisariat Policji
w Gryfowie Śląskim