Uchwała Nr 375/64/2024

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) oraz działu VIII ust. 1 pkt 5 „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXIII/49/2023 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 października 2023 roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:

 

  • 1. 1. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków finansowych, przedłożoną przez Komisję Konkursową, powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Lwóweckiego Nr 373/57/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w drugim konkursie na realizację zadań publicznych, przyznaje dotacje podmiotom zgodnie z podziałem określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
  1. Ogłasza wyniki konkursu na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

 

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

 

  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

Daniel Koko

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Uchwały Nr 375/64/2024

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

 

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 370/44/2024 z dnia 21 marca 2024 roku ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Następnie, w dniu 11 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 373/57/2024 powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, podczas posiedzeń w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 roku i przedłożyła Zarządowi protokół.

Zgodnie z ogłoszeniem o drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr 375/64/2024

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Podział środków finansowych na zadania publiczne Powiatu Lwóweckiego w 2024 roku

realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Kultura 

l.p. nazwa organizacji nazwa zadania przyznana kwota
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza V Lubomierska Jesień 2 750 zł
2. Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza IX Powiatowa Wystawa Rękodzieła i Rzemiosła – wspieranie kultury lokalnej 2 750 zł
3. Koło Gospodyń Wiejskich „ALE CIACHO” Powrót do korzeni, czyli kultywowanie tradycji 1 900 zł
4. Koło Gospodyń Wiejskich „SOBOCIANKI” Warsztaty pieczenia chleba – pieczenie to nasz chleb powszedni 620 zł

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

 

Daniel Koko