Otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna

Na mocy Uchwały Nr 277/100/2022 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 października 2022 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2023 r.”

https://bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/8896/wiadomosc/655340/ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_zlecenie_realizacji_zadan

OGŁOSZENIE  ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2023 r.”.

       I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 

1.            Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”.

2.            Art. 11 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) zwaną dalej „ustawą o pomocy prawnej”.

II.    Rodzaj zadania

1. Zadanie publiczne objęte niniejszym konkursem jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez powiat na zasadach określonych w ustawie  o pomocy prawnej.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

3. Zadanie  polegać będzie na prowadzeniu jednego punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Lwóweckiego usytuowanego w dwóch lokalizacjach:

– lokalu biurowym znajdującym się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski w Gryfowie Śląskim,  Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek),

– lokalu biurowym znajdującym się w Mirsku, ul. Mickiewicza 35 (przy ośrodku zdrowia),

w okresie od 1 stycznia 2023 roku  do dnia 31 grudnia 2023 roku, w sposób i na zasadach określonych w ustawie o pomocy prawnej.

4. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane osobom, o których mowa w art.. 4 ust. 1 ustawy o pomocy prawnej.

5. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt. 3a i art. 3a ust. 2 ustawą o pomocy prawnej nieodpłatna pomoc prawna  oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację. Nieodpłatna mediacja prowadzona będzie w zależności od bieżącego zapotrzebowania, zgłoszonego przez osoby uprawnione. Nieodpłatna mediacja będzie przeprowadzana, w razie potrzeby, w obu lokalizacjach punktu, przy czym jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji podczas dyżuru, nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

6. Organizacji, która zostanie wyłoniona w konkursie do prowadzenia punktu powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o pomocy prawnej. W umowie Starosta Lwówecki może określić preferowane formy realizacji powyższych zadań. Na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej wyłoniona w konkursie organizacja otrzyma dotację.

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

1.            Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego, wpisane na listę,  o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Dolnośląskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2.            O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

3.            W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2, lub ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy prawnej starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

4.            W przypadku zaprzestania spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w  art. 11d ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy prawnej  starosta nie zawiera umowy z oferentem albo rozwiązuje ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100), w tym 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na prowadzenie edukacji prawnej. Wysokość dotacji celowej przekazywanej za powierzenie prowadzenia jednego punktu wynosi 60 060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).

Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji celowej z budżetu Państwa.

V. Zasady przyznania dotacji  

1.            Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

– ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945),

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

– rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz.2154),

– rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1.            Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia w 2023 roku. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) we wskazanych przez Powiat lokalach znajdujących się na terenie Powiatu Lwóweckiego, tj.:

– lokalu biurowym znajdującym się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski w Gryfowie Śląskim,  Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek),

– lokalu biurowym znajdującym się w  Mirsku, ul. Mickiewicza 35 (przy ośrodku zdrowia).

2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w obu lokalizacjach  punktu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Starosty Lwóweckiego. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego  roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku.

3. W przypadku wystąpienia przeszkody w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez osobę wskazaną w Ofercie, organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które będą spełniać co najmniej wymogi określone w w/w ustawie.

4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie poza kolejnością.

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

6. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwana dalej „kartą pomocy”, która powinna zawierać dane określone  w ustawie o pomocy prawnej.

7. Kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, organizacja przekazuje Staroście do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie oświadczenia osoby uprawnionej z kartą pomocy. Karta pomocy może zostać przekazana drogą elektroniczną w dedykowanym systemie.

8. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Powiatem Lwóweckim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3 – 6b ustawy o pomocy prawnej.

9. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.

10. W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie Starosta Lwówecki może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

11. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

12. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

13. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym na terenie powiatu lwóweckiego, a także do wskazania wykazu mediatorów.

14. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób z którymi  zawarł porozumienia o wolontariacie w przypadku gdy deklaruje w ramach oferty dodatkowe  świadczenia  wolontariuszy, o których mowa w art.11 ust. 6b ustawy   o pomocy prawnej.

15. Oferent dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy   o  pomocy prawnej, albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy dotyczące osób wskazanych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

VII. Termin oraz sposób składania ofert

1.            Oferty sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057) wraz z załącznikami,  w zaklejonych kopertach, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22.11.2022 r. do godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski – Sekretariat, II piętro. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2023 r.” oraz nazwę  i adres podmiotu składającego ofertę.

2.            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym oraz w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie, itp.).

3.            Oferty złożone niezgodnie z ogłoszeniem, na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

4.            Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

5.            Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

6.            Wszystkie załączniki do oferty w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone ( na każdej stronie) przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta „za zgodność z oryginałem”.

7.            Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

8.            Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem zadania.

9.            Wszystkie środki finansowe z przyznanej dotacji muszą być przeznaczone i ściśle wydatkowanych na realizację zadania.

10.          Do oferty należy załączyć:

1)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

2)      kopię statutu organizacji pozarządowej (aktualną kopię statutu potwierdzającego prowadzenie działalności pozarządowej  m.in. w zakresie zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu),

3)      w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia w oryginale,

4)      potwierdzenie wpisu na listę wojewody o której mowa w art. 11d  ustawy o pomocy prawnej, kopię decyzji aktualnej na dzień składania Oferty,

5)      dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości (Organizacja winna dysponować opracowanymi przez nią i stosowanymi standardami obsługi i  posiadać wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego odpowiednio nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego),

6)      umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy prawnej, mediatorem, osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o pomocy prawnej, którzy w ramach realizacji zadania publicznego objętego niniejszym konkursem będą odpowiednio: udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczyć  nieodpłatane poradnictwo obywatelskie, świadczyć nieodpłatną mediację (kserokopie umów oraz wykaz zawierający imiona i nazwiska tych osób),

7)      zaświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy  o  pomocy prawnej, albo zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 oraz/lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia doszkalającego o którym mowa w art. 11a ust. 2 w/w ustawy.

11. Do  oferty mogą być dołączone następujące dokumenty: rekomendacje, opinie, listy intencyjne, mogące zdaniem oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty, porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

VIII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

1.            Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://powiatlwowecki.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2.            Złożona oferta podlega ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.

3.            Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria formalne, w tym:

– złożenie oferty w wymaganej formie, terminie i miejscu, określonych w ogłoszeniu o konkursie,

– złożenie oferty przez uprawniony podmiot i podpisanie jej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru (oferta podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji),

– prawidłowość (wypełnione wszystkie pola), kompletność i czytelność oferty,

– wypełnienie oferty na prawidłowym wzorze,

– dołączenie wymaganych załączników,

– kopie dokumentów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione na każdej ze stron.

4. Oferta niespełniająca kryteriów formalnych zostanie odrzucona.

5. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

– możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

– kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

– proponowana jakość zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie,

– planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,

– realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich – doświadczenie organizacji.

Punkty oceny merytorycznej przyznawane są w skali 0-3, przy czym 3 oznacza maksymalną liczbę punktów, 0-oferta nie spełnia danego kryterium.

Maksymalna ilość punktów:15.

6. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego, mając na względzie wybór najkorzystniejszej oferty.

7. Komisja Konkursowa zostanie powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

8. Zarząd Powiatu Lwóweckiego powiadamia oferentów o rozstrzygnięciu konkursu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

9. Od decyzji  Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

10. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 25 listopada 2022 r.

12. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

14. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Lwóweckiego podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

15. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

IX. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. – 64.020 zł.

X. Umowa i postanowienia końcowe 

1.            Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.

2.            Niepodpisanie przez wybranego w drodze konkursu oferenta umowy do dnia 30 listopada 2022 r. jest równoznaczne z rezygnacją realizacji zadania.

3.            Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym  Starostwa Powiatowego Lwówku Śląskim  ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, tel. 75 782 36 50 lub bezpośrednio 75 782 28 22.

4.            Sprawy nieuregulowane niniejszym ogłoszeniem będą prowadzone w oparciu o ustawę o pomocy prawnej i akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz ustawę o działalności pożytku publicznego.

5.            Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Lwówecki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2023 r.