Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku z pkt. VIII Uchwały Nr XVIII/64/19 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Zarząd Powiatu Lwóweckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego

w 2020 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,

b) działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 2 000 zł):

a) działania pomocowe osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy stanu zdrowia lub ich funkcjonowania, niewspierane z innych programów krajowych,

b) działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy dostępności i integracji ze społeczeństwem.

3. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (przewidywana wysokość środków 10 500 zł):

a) projekty edukacyjne- upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

b) organizacja wydarzeń służących rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,

c) wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.

4. Kultura fizyczna i turystyka (przewidywana wysokość środków 50 500 zł):

a) cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,

b) uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

c) organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia.

5. Promocja powiatu (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):

a) organizacja zadań z zakresu promocji Powiatu, w tym walorów turystycznych, kulturowych, historycznych.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zm.).

2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest zmienić kosztorys wskazany w ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2020 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2020 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 24 lutego 2020 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane oferty.

2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

V. Tryb i termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XII „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” (Uchwała Nr XVIII/64/19 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 listopada 2019 r.).

3. Decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

5. Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

VI. Kryteria wyboru ofert

1. Zgodność oferty z przedmiotem konkursu.

2. Możliwość realizacji zadania publicznego.

3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

4. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne.

5. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

6. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

7. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Atrakcyjność formy proponowanego zadania.

9. Szeroki zasięg oddziaływania społecznego – wysoka liczba odbiorców projektu.

10. Powiatowy charakter oddziaływania projektu – obejmujący minimum dwie gminy.

11. Możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie po jego zakończeniu.

VII. Wysokość środków przekazana na zadania w poprzednim roku

1. Promocja i ochrona zdrowia 3 000 zł

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych 1 000 zł

3. Kultura 10 400 zł

4. Kultura fizyczna i turystyka 47 000 zł

5. Promocja powiatu 3 000 zł.

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

/-/

Daniel Koko

Pliki powiązane z artykułem: