Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej XXXI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 27 LISTOPADA 2020 roku.

Początek sesji godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2/ Przyjęcie porządku obrad.

3/Bieżąca realizacja inwestycji powiatowych (lata 2019 – 2020):

a)prezentacja materiałów;

b)dyskusja

4/Przerwa.

5/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

6/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

7/ Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

8/ Sprawy różne i organizacyjne.

                                                                             

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska