Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XXXVIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Początek sesji godz. 900.


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania  budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

5. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

6. Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska