Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XXXVI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 26 marca 2021 roku. Początek sesji godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Bieżąca realizacja inwestycji drogowych, oraz propozycje zmian „Planu rozwoju sieci drogowej powiatu na lata 2019 – 2023”:

      a)prezentacja materiałów;

      b)dyskusja.

4. Przerwa.

5. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

6. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

7. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

8. Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska