Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  nadzwyczajnej XXXIV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGOktóra odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 roku. Początek sesji godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2/ Przyjęcie porządku obrad.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok.

5/ Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

6/Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

7/ Sprawy różne i organizacyjne.

                                                                             

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska