Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej XLIX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku.

Początek sesji godz. 9:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XLVIII  sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4) Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok:

  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

5) Przerwa w obradach.

6) Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7) Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

8) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska