Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej nadzwyczajnej XLIII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 10 września 2021 roku.

Początek sesji godz. 11:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok.

4) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/57/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

5) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

6) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska