Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XL SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Początek sesji godz. 1300.


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Raport o stanie Powiatu Lwóweckiego w 2020 r.

a) prezentacja materiałów;

b) debata na raportem powiatu;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

4. Przerwa

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2020 r.:

a) prezentacja materiałów;

b) dyskusja;

c) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

6. Przerwa

7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

8. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

9. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

10. Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska