W związku z przystąpieniem do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 przedstawiamy Państwu projekt analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej. Analiza powstała w oparciu o Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029.

W analizie SWOT wskazywane są czynniki determinujące potencjał rozwojowy regionu sklasyfikowane w cztery grupy:

  •     Siły (S) – pozytywne atrybuty AJ podlegające kształtowaniu przez tworzące ją gminy, które mogą umożliwiać, pobudzać bądź wspierać jej rozwój,
  •     Słabości (W) – cechy i zjawiska ograniczające możliwości rozwoju AJ, które pozostają pod wpływem tworzących ją gmin,
  •     Szanse (O) – zewnętrzne oddziaływania i zjawiska, stwarzające pożądane możliwości rozwoju, niezależne od działań podejmowanych przez gminy tworzące AJ,
  •     Zagrożenia (T) – zewnętrzne negatywne oddziaływania i zjawiska, utrudniające realizację zamierzeń rozwojowych, niezależne od działań podejmowanych przez gminy tworzące AJ.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces przygotowania analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez określenie jej silnych stron (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować) oraz szans (które należy wykorzystywać) i zagrożeń (których należy unikać).

Podkreślamy, iż prosimy o zgłaszanie propozycji nowych, konkretnych zapisów (nie recenzji ani komentarzy) w terminie do 2 sierpnia 2022 r. poprzez formularz w wersji word/excel w formie elektronicznej na adres: strategia.zitaj@jeleniagora.pl

W formularzu mogą się Państwo również odnieść do propozycji zawartych w załączonym projekcie analizy SWOT dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez usunięcie lub zmianę zamieszczonych w nim zapisów.

Wszystkie Państwa propozycje będą cennym wkładem w opracowanie ostatecznej wersji analizy SWOT stanowiącej podstawę określenia potencjału rozwojowego i obszarów problemowych AJ oraz zostaną wykorzystane w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029.

Załączniki:

Projekt analizy SWOT dla obszaru AJ
Formularz zgłaszania propozycji zapisów – word
Formularz zgłaszania propozycji zapisów – excel