Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Jak można zapisać się na nieodpłatną pomoc prawną?*

 • Zadzwoń do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim – 75 782 36 50 (lub bezpośrednio 75 782 28 22) – w celu umówienia się na poradę lub
 • Umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lwóweckim w 2024 roku

W Powiecie Lwóweckim otwarte zostały dwa punkty:

 1. punkt powierzony adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 2. punkt powierzony organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkty czynne są:

Dzień tygodnia Lokalizacja punktu Godziny urzędowania Świadczący pomoc prawną
poniedziałek Lubomierz, Plac Wolności 1

(MOPS)

8.30-12.30 Radca Prawny
poniedziałek Gryfów Śl. Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek) 14.00-18.00 [prawo rodzinne, cywilne, spadkowe, pracy, karne, administracyjne, pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie] Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Sursum Corda

wtorek Mirsk, ul. Mickiewicza 35 14.00-18.00 [prawo rodzinne, cywilne, spadkowe, pracy, karne, administracyjne, pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie] Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Sursum Corda

wtorek Wleń ul. Kościuszki 1a 9.00-13.00 Radca prawny
środa Mirsk, ul. Mickiewicza 35 14.00-18.00 [prawo rodzinne, cywilne, spadkowe, pracy, karne, administracyjne, pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie] Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Sursum Corda

środa Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 12.00-16.00 [prawo cywilne, karne] Adwokat
czwartek Mirsk, ul. Mickiewicza 35 14.00-18.00 [prawo rodzinne, cywilne, spadkowe, pracy, karne, administracyjne, pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie]

nieodpłatna pomoc prawna, z wyjątkiem pierwszego czwartku miesiąca, w którym świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie / nieodpłatna mediacja

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Sursum Corda

czwartek Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 12.00-16.00 [prawo cywilne, karne] Adwokat
piątek Gryfów Śl. Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek) 14.00-18.00 [prawo karne, cywilne] Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Sursum Corda

piątek Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 9.00-13.00 [prawo rodzinne, karne] Adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie roku przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona, wykazuje przez złożenie pisemnego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W myśl art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty:

 • telefonicznym pod numerem telefonu – 75 782 36 50 (lub bezpośrednio 75 782 28 22), czynnym w dni robocze w następujących godz.:
  • poniedziałek: 8.30 – 15.30,
  • wtorek – piątek: 8.00 – 15.00 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

W przypadku dokonywania rejestracji na wizytę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy wskazać lokalizację punktu do którego dokonuje się zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 945 z późn. zm.). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/