Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”

Termin konsultacji zostaje ustalony od dnia 5 listopada 2018 roku do dnia 12 listopada 2018 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza zamieszczonego poniżej oraz otwartego spotkania.

Wypełniony formularz należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przesłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: is@powiatlwowecki.pl do dnia 12 listopada 2018 roku.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego zaprasza również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul Szpitalna 4 w dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 14oo.

Załączniki do pobrania: