INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zostało powierzone stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim Pani Monice Ignaciuk-Borkowskiej.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.

Termin składania dokumentów: do 10 czerwca 2022 do godziny 15:00

Oferty należy składać:

  • w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim” w sekretariacie lub na adres:Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. Na kopercie powinien być podany adres zwrotny, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej kandydata.

lub

  • w formie elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisana profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty (PDF) na skrzynkę ePUAP Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim: /j3075uhbh4/SkrytkaESP.

 

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać na stronie BIP Powiatu Lwóweckiego (link)