Serdecznie zapraszamy na III Bieg Uliczny Dary Lasu im. Kamila Ugrynowicza, który odbędzie się w ramach XII edycji Dolnośląskiego Festiwalu “Dary Lasu” w dniu 24 września 2021 roku.

Kamil Ugrynowicz urodził się 10 listopada 1983 roku. Ze Lwówkiem Śląskim związany był od urodzenia – ukończył tu szkołę podstawową i liceum. Sport od zawsze był jego pasją. Po ukończeniu AWF w Gorzowie Wlkp. rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. Kamil prowadził kółko szachowe, trenerem tenisa stołowego POGOŃ Wleń, współpracował z Ludowymi Zespołami Sportowymi oraz zajmował się działalnością uczniowskiego klubu sportowego Bobrzanie. Był współorganizatorem Memoriału Ulicznego im. Michała Fludra we Wleniu. Oprócz sportu jego pasją była muzyka – zespół PANCURNIK, którego był współzałożycielem (i perkusistą) brał udział w koncertach charytatywnych. Kamil Ugrynowicz miał wielkie plany na przyszłość, emanował ciepłym, szczerym uśmiechem. Chwytał życie i czerpał z niego jak najwięcej. Zawsze pomocny i życzliwy w stosunku do drugiego człowieka. Mówił o sobie “jestem szczęśliwy” i biegł szybko przez życie.

Bieg jest zorganizowany w celu uczczenia pamięci Kamila Ugrynowicza, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako zarażający optymizmem i entuzjazmem kolega, przyjaciel i sportowiec.

Bieg odbędzie się w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu “Dary Lasu” 24 września 2022 roku.

GŁÓWNE INFORMACJE:

 • Bieg zostanie rozegrany na dystansie 10 km.
 • W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 • Na trasie biegu zostaną oznaczone wszystkie kilometry trasy.
 • Na trasie biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
 • Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonego Uczestnikowi przez Organizatora.
 • Na start należy przynieść podpisane Oświadczenie Uczestnika Biegu (LINK TU)

PROGRAM:

godz. 08:30 – otwarcie Biura Zawodów

godz. 11:30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń,

godz. 12:00 – start biegu głównego (Park Miejski w Lwówku Śląskim),

godz. 14:20-14:30 – uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych biegaczy na scenie w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim.

BIURO ZAWODÓW I SZATNIE:

Biurze Zawodów będzie znajdować się w Hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 1. W tym miejscu będzie można również skorzystać z szatni, toalet i pryszniców.

TRASA BIEGU GŁÓWNEGO (10km)

Startujemy do biegu o godz. 12:00 na terenie miasta Lwówek Śląski z parku miejskiego znajdującego się przy ul. Władysława Sikorskiego, ulicami miasta do miejscowości Rakowice Wielkie następnie do  Radłówki  i z Radłówki do Lwówka  Śl. Meta biegu w parku miejskim. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym w większości drogami asfaltowymi i częściowo po drogach szutrowych. Należy biec po wyznaczonej trasie stosując się do poleceń policji, oraz służb porządkowych organizatora.

Uczestników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1 godz. 30 minut (90 minut), do godziny 13:30.

 • Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 • Punkt nawadniania będzie umieszczony w okolicach 3 i 8 km trasy.
 • Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.

ZAPISY:

Elektronicznie zapisy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej: https://zapisyonline.pl/wydarzenie/371,bieg-darow-lasu [W NOWYM OKNIE].

Zapisy będą otwarte do dnia 20.09.2022 r. Po tym terminie będzie istniała możliwość zapisu w dniu biegu w Biurze Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego.

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy osób będących na liście opłaconych).

Pakiety startowe będą do odebrania w Biurze Zawodów w dniu 24.09.2022 r. w godz. 8:30 – 11:30

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących

WYSOKOŚĆ STARTOWEGO NA BIEG GŁÓWNY:

 • w dniu biegu – 30zł
 • przez internetowy formularz zgłoszeniowy do dnia 20.09.2022 – 30 zł (dla zawodników zapisanych przez formularz internetowy, którzy do w/w  dnia dokonają przelewu na konto.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Prawo startu mają osoby, które do dnia 24 września 2022 roku ukończą 18 lat.
 • Zaleca się Uczestnikom biegu, przed startem w imprezie, dokonanie kontrolnych badań lekarskich.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. (Wzór oświadczenia do pobrania obok)
 • Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz Regulamin.
 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności Uczestników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych uczestników sponsorom zawodów.

ORGANIZATORZY