Zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych w trakcie wieloletniego cyklu nauczania oraz realizowanych comiesięcznych  praktyk zawodowych w Technikum  i teoretycznego kształcenia młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu Szkolnictwa Branżowego I Stopnia to oczywiście podstawowe formy edukacyjne uczniów w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, zdobywających wiedzę  w wybranych przez siebie kierunkach i zawodach.

Od wielu lat, z sukcesami, nasza Szkoła uczestniczy w licznych projektach, realizowanych przede wszystkim z funduszy unijnych, których dysponentem i organizatorem jest nasz organ prowadzący, czyli Powiat Lwówecki.

W sposób znaczący wzbogacają one naszą formułę edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego i przygotowują uczniów do kreatywności i aktywności na trudnym, współczesnym rynku pracy.

Z dumą możemy podkreślić fakt, że jako beneficjenci projektów jesteśmy w tym zakresie jedną z wiodących szkół średnich i ponadgimnazjalnych w regionie.

Atrakcyjną formą rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych w trakcie edukacji w Technikum w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim był Projekt – WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – POPRAWA EFEKTÓW realizowany przez 3 lata (2020-2023). Najważniejszymi jego założeniami było przygotowanie uczniów z Technikum w zawodzie technik informatyk i technik leśnik do egzaminów zawodowych, a także stworzenie im szans do przechodzenia z etapu kształcenia szkolnego – zawodowego, do etapu zatrudnienia.

Realizowany był on w dwóch formach:

– dodatkowe bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w zawodach technik informatyk i technik leśnik, w liczbie około 500 godzin dla 75 uczniów ZSOiZ w Gryfowie Śląskim,

–  realizacja staży zawodowych w zakładach pracy branży IT oraz w  Nadleśnictwach    – Świeradów i Lwówek Śląski, w wyniku których uczniowie nabywali praktyczne umiejętności; Za uczestnictwo w tych działaniach nasi uczniowie otrzymywali atrakcyjne stypendia w wysokości 2.000,00 zł.

 

Należy zwrócić uwagę na bardzo interesujące działania podejmowane przez naszą Szkołę na rzecz zdobywania i rozwoju atrakcyjnych kompetencji zawodowych  w latach 2021 – 2022. W tym okresie realizowaliśmy Projekt – KOMPETENCJE 4.0, będący wspólnym przedsięwzięciem dwóch podmiotów organizacyjnych:

– Powiatu Lwóweckiego,

– Partnera czeskiego z Libereckiego Kraju.

Jego działania kluczowe polegały na:

– zarządzanie przedsięwzięciem,

– jego promocja,

– utworzenie polsko-czeskich grup eksperckich w ramach 10 spotkań,

– stworzenie „mini firemek”,

– utworzenie w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim nowoczesnej pracowni multimedialnej o wartości około 14.000 euro,

–  uczestnictwo w 10 teoretycznych szkoleniach dla nauczycieli uczestniczących w projekcie, w trakcie których mieli oni okazję zapoznawać się z innowacyjną metodyką i procedurami dydaktycznymi,

– uczestnictwo w 4 praktycznych szkoleniach dla uczniów.

Podstawową formą naszych działań było stworzenie i prowadzenie dwóch tzw. „fikcyjnych firm”, dzięki którym uczniowie gryfowskiego ZSOiZ mieli okazję poznać podstawy prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego wzrostu ich kompetencji zawodowych na rynku pracy (po ukończeniu Technikum). Przedsięwzięcie przygotowywało uczniów do zrozumienia znaczenia mobilności siły roboczej na rynku pracy z uwzględnieniem specyfiki w tym zakresie obu krajów uczestniczących w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dwustronnych kontaktów transgranicznych.

Pierwszą z nich nazwano „Kreatywni to My”.  Dziesięć uczennic naszej szkoły wykorzystując możliwości pracowni warsztatowej i multimedialnej, nabyła nowe kompetencje związane z przedsiębiorczością oraz Techniką Decoupage . W efekcie pozwoliło to im lepiej przygotować się do potencjalnego wejścia na przyszły rynek pracy, jak również na indywidualny rozwój manualny. Nie bez znaczenia dla realizacji projektu była nauka podstaw języka czeskiego. Na jego zakończenie został przeprowadzony test końcowy w wyniku którego uczestniczki projektu uzyskały Certyfikat – „Absolwent dla Przemysłu 4.0”.

Drugą z firemek nazwano „Digital World” . W ramach tego projektu  ZSOiZ w Gryfowie Śląskim został wyposażony w liczne nowoczesne urządzenia techniczne i multimedialne, m.in.:

–  system studia wirtualnego z możliwością LiveStreamingu,

–  profesjonalne kamery,

–  drukarki fotograficzne.

Nasi uczniowie w łącznej liczbie 40 osób  ( w 3 grupach) mieli możliwość poznać tajniki branży medialnej i reklamowej zajmując się produkcją i montażem materiałów audio video oraz nagrywaniem materiałów telewizyjnych na potrzeby Internetu, w tym programów na żywo. Podobnie jak działania w ramach Techniki Decoupage,  również uczestnicy projektu Digital World zdali końcowy egzamin uzyskując właściwy Certyfikat Zawodowy.

Ważnym przedsięwzięciem pozwalającym na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych był PROJEKT „KOMPLEKSOWE WSPARCIE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DLA POWIATU LWÓWECKIEGO” – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W jego ramach uczniowie ZSOiZ w Gryfowie Śląskim zdobywali dodatkowe kwalifikacje na darmowych kursach, takich jak:

– uzyskanie prawa jazdy kategorii B – 60 h  dla 10 osób,

– prowadzenie obsługi biura – 60 h dla 11 osób,

– obsługa wózków widłowych –  60 h dla 10 osób,

– wykonywanie usług kelnerskich – 40 h dla 8 osób,

– przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia –  200 h  dla 15 osób,

– programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D –  200 h dla 22 osób.

W ramach projektu zorganizowano także staże zawodowe dla 80 uczestników – uczniów.

Beneficjentami przedsięwzięcia byli również nauczyciele, którzy zdobywali i podwyższali swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach:

– kurs – Programowanie i obsługiwanie druku 3D (2 osoby),

– kurs – Prowadzenie obsługi biura (1 osoba),

– studia podyplomowe – Nauczanie przedmiotów hotelarsko-gastronomicznych   ( 2 osoby).

Nie do przecenienia działań powyższego projektu było  wyposażenie gryfowskiego ZSOiZ w nowoczesne urządzenia:

drukarkę 3D XYZ Printing Da Vinci Color wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych co umożliwia druk 3D w kolorze,

– wydajny zestaw komputerowy do projektowania 3D,

– komputery, drukarki oraz niezbędna i nowoczesna infrastruktura do dwóch pracowni:  hotelarskiej  i gastronomicznej.

Namacalnym efektem projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” było utworzenie w naszej Szkole aż trzech nowych pracowni zawodowych:

– druku 3D,

– gastronomiczna,

– hotelarska.

 

Kolejnym, a przede wszystkim znacznym przedsięwzięciem, co do formy i ilości uczestników,  realizowanym w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, był i  jest  PROJEKT „KWALIFIKACJE I STAŻE SZANSĄ ROZWOJU DLA KOLEJNYCH ROCZNIKÓW UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z POWIATU LWÓWECKIEGO”. Organem prowadzącym jest jego wnioskodawca, czyli Powiat Lwówecki. Został on skierowany  do uczniów Technikum i Szkoły  Branżowej I Stopnia. Ramy czasowe projektu to okres od września 2021 do czerwca 2023.

Jego najważniejszymi  aspektami celowymi to:

– podniesienie umiejętności nauczycieli związanych z kształceniem zawodowym,

– zacieśnienie współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

– rozwój kompetencji zawodowych uczniów uczestniczących w  projekcie,

– uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na

lokalnym rynku pracy,

– zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania naszej Szkoły,

– doposażenie ZSOiZ w nowoczesny sprzęt dot. kształcenia zawodowego,  odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania  pracodawców.

W szerszym zakresie wyżej wymienione przedsięwzięcia i działania związane z projektem w sposób oczywisty były  wsparciem dla osób wchodzących na rynek pracy, a kompleksowe działania edukacyjne, miały i mają  ułatwić  im  start  zawodowy.

Oczekujemy, że Projekt „Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z powiatu Lwóweckiego” realizowany w gryfowskim ZSOiZ pozwoli w efekcie na:

– utrzymanie  i rozwój naszej szkoły  jako silnego i znaczącego,  regionalnego  ośrodka  kształcącego wysokiej jakości specjalistów;

-zacieśnienie  współpracy  z  pracodawcami  m.in.  poprzez  urealnienie  możliwości  zatrudnienia  naszych absolwentów już po odbywanych stażach;

– zwiększenie  stopnia  wykorzystania  w dydaktyce  nowoczesnych  narzędzi  i sprzętu  poprawiających kształcenie praktyczne;

– przygotowanie  nauczycieli  do bycia  specjalistami  kształcenia  w zawodzie,  w warunkach  najbardziej zbliżonych do rynku pracy;

– wypracowanie modelu nauczania  praktycznego,  w którym uczniowie  zdobywają  konkretne  umiejętności na danym stanowisku pracy.

W efekcie uwzględniliśmy, wraz z organem prowadzącym nasze indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w nim uczestniczących.  Nie bez znaczenia w naszych działaniach, oczywiście wraz z organem prowadzącym było zdiagnozowanie i określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych naszych uczniów , uczestniczących w Projekcie.

Tak jak wcześniej zostało podkreślone znaczącą częścią ich praktycznego działania w realizację przedsięwzięcia były płatne staże (w wysokości 2.000,00 zł ), realizowane u naszych zaprzyjaźnionych  lokalnych pracodawców.

W ramach Projektu realizowane były i są z sukcesami i zakładaną frekwencją następujące kursy:

-Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,

-Tworzenie witryn internetowych,

-Projektowanie grafiki komputerowe,

-Prowadzenie i obsługa biura,

-Florysta,

-Programowanie robotów,

-Serwis napojów mieszanych i alkoholi,

-Pracownik usług kosmetycznych,

-Pilarz-drwal,

-Barista,

-Kurs prawa jazdy kat. B.

Na ich realizację przewidziano blisko  1000 godzin zajęć, w których uczestniczyło i uczestniczy 131 naszych uczniów.

Dodatkowo odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli i  staże dla 60 uczniów z:                    – obsługi drona i florystyki.

Projekt umożliwił Gryfowskiemu ZSOiZ kolejne doposażenie dotychczas funkcjonujących pracowni zawodowych:

– w zawodzie technik leśnik,

– w zawodzie technik informatyk,

– w zawodzie technik hotelarstwa,

i gastronomiczną.

Ciekawym pod względem merytorycznym działaniem zawodowym, będącym atrakcyjnym uzupełnieniem umiejętności zdobywanych przez uczniów w trakcie cyklu edukacyjnego było uczestnictwo ówczesnych uczniów III klasy Technikum w zawodzie technik leśnik gryfowskiego ZSOiZ, w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym o nazwie „Tradycyjny Sad”, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.  Realizowany był on od lutego do września2022 roku pod kierunkiem Pana prof. Jana Harbula. Należy podkreślić, że znaleźliśmy się w gronie 150 szkół z całej Polski.

Nasz szkolny zespół projektowy nosił  nazwę „Złote Wiśnie” . Jego działanie polegało  na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się przede wszystkim z sadzonek wiśni.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nasi uczniowie mieli sposobność:

– zdobywać i upowszechniać wiedzę na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji;

– a przede wszystkim zwiększyć zasób genetyczny starych odmian wiśni i innych gatunków drzew owocowych, a finalnie doprowadzić do stworzenia różnorodności biologicznej na terenie Gryfowa Śląskiego i najbliższej okolicy.

W ramach przekazanego nam grantu w wysokości 250 zł uczniowie wraz z kierownikiem projektu zakupili sadzonki starych odmian wiśni oraz naturalny nawóz. Mini sad został dodatkowo wzbogacony posadzeniem starych odmian śliw, czereśni, gruszy i jabłoni, co było istotnym wkładem uczniów w jego stworzenie.  Uczestnicy tego działania, czyli obecna klasa IV TL, jak również kolejne roczniki Technikum w zawodzie technik leśnik podejmować będą dbać i aktywnie pracować na rzecz rozwoju i zachowania dla przyszłych pokoleń naszego Szkolnego Sadu.

Chcemy również zaawizować kolejne działanie o charakterze projektowym, które realizowane będzie w Gryfowskim ZSOiZ od stycznia 2024 do końca 2026 roku. Związane ono będzie ze szczegółowym rozwojem licznych aspektów o charakterze edukacyjnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Podstawowym celem przedsięwzięcia w których brać będą udział wiele szkół z terenu byłego województwa jeleniogórskiego jest pogłębianie integracji obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swoją konkurencyjność poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej, innowacyjnej i zrównoważonej gospodarki oraz potencjału społecznego, turystycznego, przyrodniczego i kulturowego, dla poprawy jakości życia mieszkańców. Wstępnie możemy poinformować, że w naszej Szkole, projekt oparty będzie na stażach uczniowskich i wsparciu umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zadania z nim związane koordynowane będą przez Wydział Zarządzania ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz Powiat Lwówecki.

Nie ukrywamy, że realizacja powyższego przedsięwzięcia nakierowana będzie przede wszystkim na dwa kolejne, przyszłe roczniki naszych uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Co nie znaczy, że obecni uczniowie Gryfowskiego ZSOiZ nie będą beneficjentami przyszłego i atrakcyjnego projektu.

Należy podkreślić wielki wkład Pani Małgorzaty Wiśniewskiej – byłej do końca roku szkolnego 2021/2022 Dyrektor ZSOiZ w Gryfowie Śląskim oraz Pani Moniki Ignaciuk-Borkowskiej, obecnie kierującą naszą placówką, w przygotowanie i koordynowanie wszystkimi wzmiankowanymi projektami. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez wielkiego zaangażowania  kilkorga naszych nauczycieli – Pani Katarzyny Bronowickiej – Wicedyrektor ZSOiZ, Pani Iwony Grzelczak, Pani Renaty Nowak, Pani Agaty Pender, Pani Justyny Zatchiej-Dam, Pani Krystyny Pleszak i oczywiście  Pana Kamila Kowalonka.

Zespół Promocyjny

Projekty realizowane przez Powiat Lwówecki i wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020