W dniu 22 października br. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna-Marczów-Przeździedza o dł. 0,748 km (0+000-0+748 )”

 

Realizacja objęła wykonanie robót drogowych, polegających m.in. na robotach rozbiórkowych, ścince zawyżonych poboczy, wycince odrostów i samosiewów znajdujących się w pasie drogowym, wzmocnieniu krawędzi konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, wykonaniu nawierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej ponadto uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego.

 

Wykonawcą zadania, którego ostateczna wartość wyniosła 348 244,98 była firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań, a wartość dofinansowania  w formie datacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 82 280 zł

Remont drogi poprawi warunki ruchu oraz poprawi poziom bezpieczeństwa na omawianej drodze, poprzez wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie nowej, równej, szorstkiej nawierzchni jezdni wraz z robotami towarzyszącymi (pobocza, bariery) Poza tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie nowej nawierzchni będzie miała pozytywny wpływ na obniżenie poziomu hałasu                                     i zanieczyszczeń do środowiska (płynny przejazd pojazdów, bez gwałtownych hamowań  i ruszania po nowej nawierzchni przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska).

Zakres opracowania dotyczy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2533D zlokalizowanego na działkach: dz. nr 1527, 1500, obręb 0008 Pławna, jednostka ewidencyjna 021202_5 Lubomierz – obszar wiejski, na długości 748 metrów.