Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Lwówku Ślaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim.

Termin publikacji i aktualizacji strony

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12 (bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów audio/wideo.
 • Mapa znajdująca się w dziale kontakt jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie

 1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 2. Obsługa fokusa z poziomu przeglądarki.
 3. Wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków).
 4. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki tytułom podstron oraz porządkującej funkcji nagłówków.
 5. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2020.11.12. Zaktualizowano w dniu: 2021.03.30

Podmiot przeprowadzający badanie dostępności – samoocena z pomocą strony: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Ciupińska, adres poczty elektronicznej koordynator.dostepnosci@powiatlwowecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer tel. 75 782 36 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne w zakładce Kontakt

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba urzędu Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim przy ul. Szpitalnej 4, 59-600 Lwówek Śląski nie posiada windy. W obecnej postaci jedynie parter jest dostępny.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne od strony ul. Szpitalnej, drugie od strony północnej (od strony parkingu ogólnodostępnego z tyłu za budynkiem) prowadzące bezpośrednio do Wydziału Komunikacji. Oba prowadzą do głównej siedziby Urzędu. Punkt informacyjny zlokalizowany jest bezpośrednio w hallu głównego wejścia.

Osobne wejście prowadzi do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie jest również podjazd dla wózków inwalidzkich oraz jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na brak windy brak możliwości swobodnego i autonomicznego poruszania się w obrębie budynku. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe.

Osoby z psem asystującym mają zapewniony wstęp do budynku.

Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane w pomieszczeniach parterowych budynku po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, email, epuap).

W pasie jezdni ulicy Szpitalnej zlokalizowane jest pojedyncze stanowisko postojowe dla niepełnosprawnych (na przeciwko wejścia do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności). Dodatkowe miejsca postojowe od strony północnej.

W budynku brak pętli indukcyjnych lub innych dostosowań dla osób niedosłyszących. Brak oznaczeń dla osób niedowidzących i niewidomych. W punkcie informacyjnym można zwrócić się o bezpośrednią pomoc lub asystę (także pod numerem telefonu 75 782 36 53).

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub innych środków wspierających, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) należy zgłosić taką potrzebę do koordynatora dostępności – adres e-mail: koordynator.dostepnosci@powiatlwowecki.pl lub telefonicznie: 75 782 36 53 lub przez skrzynkę podawczą e-puap.