Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych oraz kompleksowe wyposażenie pracowni w 3 zespołach szkół kształcenia zawodowego znajdujących się na terenie powiatu lwóweckiego. Wyposażenie będzie zgodne z katalogiem opracowanym przez MEN oraz dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły i potencjalnych przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę o współpracę (listy intencyjne). Tym samym możliwe będzie dostosowanie programów nauczania do realnych warunków panujących na rynku pracy, wraz z rozwojem umiejętności zawodowych i miękkich uczniów branżowych szkół, technikum i szkół nauczania specjalnego. Należy także wspomnieć, iż planowane do zakupu wyposażenie w pełni zostało przeanalizowane i omówione z potencjalnymi przedsiębiorcami. Wsparta infrastruktura dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt przewiduje również utworzenie klas patronackich przy współpracy z przedsiębiorcami.

Projekt obejmuje następujące zadania:

1) Przygotowanie dokumentacji projektu.

2) Prace remontowe i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich.

3) Prace remontowo-budowlane i zakup wyposażenia dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

4) Prace remontowe i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

5) Nadzór inwestorski.

6) Zarządzanie projektem.

7) Działania informacyjno-promocyjne.

Logotypy UE, Dolnego Śląska, RP oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość całego projektu: 5 914 791,77 zł

Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 4 964 754,60 zł