Budżet Powiatu na rok 2021 był głównym tematem XXXIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 29 grudnia 2020 roku w trybie zdalnym. W ramach porządku obrad odczytano projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, jak również 3 opinie Składu Orzekającego RIO wydane w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego projektu budżetu. Wszystkie wydane opinie były dla Powiatu pozytywne.
       Rok 2020, pomimo ogromnych trudności spowodowanych zatrzymaniem gospodarki i wybuchem epidemii wirusa COVID-19, był czasem wielkich inwestycji, na które składały się m.in. ukończenie modernizacji bloku operacyjnego w lwóweckim szpitalu, przywrócenie do użytkowania budynku internatu w ZSE-T w Rakowicach Wielkich, jak również modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.

2021
      Nadchodzący rok to przede wszystkim spore wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowania, nakłady na pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz transport i łączność (czyli drogi).
     W ramach planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w 2021 roku Powiat Lwówecki przeznacza ponad milion złotych na przebudowę drogi nr 2494D Krobica – Przecznica, oraz ponad 800 tysięcy złotych na remont ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim (udział Gminy Gryfów Śląski – 200 tysięcy złotych). Prawie milion złotych pochłonie realizacja kolejnego etapu projektu „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich” dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020. W 2021 roku planowanych jest kilka ważnych inwestycji, takich jak m.in.: budowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, modernizacja kotłowni w ZSET w Rakowicach Wielkich, modernizacja budynku szkoły w ZPEW przy ul. Parkowej 5 w Lwówku Śląskim oraz modernizacja pokrycia dachowego na budynku szpitala w Gryfowie Śląskim. Ponadto w planach na 2021 rok przewidziane jest również sfinansowanie modernizacji kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie.

     Mimo wciąż niepewnej sytuacji w kraju, dzięki zaplanowanym inwestycjom i remontom na ogólną kwotę ponad 7.5 miliona złotych, rok 2021 przyniesie z pewnością wiele korzyści dla mieszkańców powiatu lwóweckiego.