Projekt ,,Aktywne kształcenie zawodowe w Powiecie Lwóweckim” realizowany jest przez Powiat Lwówecki w partnerstwie z Syntea S.A.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 5 322 555,17 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 4 204 769,35 zł

Celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli szkół powiatu lwóweckiego.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 327 uczniów (150K i 177M) i 24 nauczycieli (13K i 11M) z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe na ternie powiatu lwóweckiego tj.:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich: 200 uczniów i 14 nauczycieli,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim: 57 uczniów i 5 nauczycieli,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie 70 uczniów i 5 nauczycieli.

Działania realizowane w projekcie:

 • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt oraz narzędzia, które wspomogą, poprawią i uatrakcyjnią jakość kształcenia,
 • Realizacja staży uczniowskich,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z powiatu Lwóweckiego,
 • Nabywanie kwalifikacji rynkowych przez uczniów powiatu Lwóweckiego,
 • Doradztwo zawodowe z elementami zielonej gospodarki: grupowe i indywidualne.

Rezultaty:

 • 286 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 262 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 24 nauczycieli uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

 

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

*W przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

* W przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego , w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: : Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław lub poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/feds-2021-2027/

Projekt ,,Aktywne kształcenie w Powiecie Lwóweckim” realizowany w ramach Priorytetu 8 ,,Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”, Działania nr FEDS.08.01 ,,Dostęp do edukacji”, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.