Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Lwówku Ślaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim.

Data publikacji strony internetowej: listopad 2020 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  2. obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,
  3. wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019.03.29

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 22020.11.12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest informatyk starostwa, adres poczty elektronicznej informatyk@powiatlwowecki.pl tel.604970611. Ze względów na posiadanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w tym zachowanie zasad bezpieczeństwa urząd nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba urzędu Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim przy ul. Szpitalnej 4, 59-600 Lwówek Śląski nie posiada windy. Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane w pomieszczeniach parterowych budynku po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, email, epuap).