Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprasza na XXV SESJĘ RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 25 A.

Początek sesji godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 5. Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2013 rok.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 6. Przerwa w obradach.
 7. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 8. Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.