Poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze - pogotowie rodzinne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego.

Przy rozpatrywaniu kandydatury osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, bierze pod uwagę w szczególności:
1) predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia tej funkcji, w zależności od typu rodziny zastępczej;
2) umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach;
3) doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach;
4) informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym;
5) warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach.

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywa się na podstawie programu szkolenia rodzin zastępczych, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz. 733)

W zakresie programowym szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych uwzględnia się zarówno w wymiarze godzin, jak i w doborze problematyki oraz metod szkolenia specyfikę zadań opiekuńczo-wychowawczych. Szkolenie poszerzone jest o zagadnienia dotyczące specyficznych potrzeb dzieci przyjmowanych do tych rodzin.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia się do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, parter, pokój nr 11
59-600 Lwówek Śląski
tel. (75)7825617
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30