Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii
Na podstawie pkt VII do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.
Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2011 roku w sferze:

I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację.

1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
a) edukacja ekologiczna prowadzona w zakresie ochrony środowiska, promocji zachowań proekologicznych,
b) ochrona zagrożonych gatunków,

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania - 5 000 zł.
W 2010 roku na realizację zadanie nie przekazano dotacji.

II. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami.

III. Termin i warunki składania ofert.

1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 )
3. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);
c) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;
d) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera);
f) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
g) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie się znajdują.

4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert”
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, pierwsze piętro, tel. 782 36 50-51, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00,
w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 27 kwietnia 2011 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.

IV. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 14 dni od terminu składania ofert.
2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje Zarządowi Powiatu w Lwówku Śląskim wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
3. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego powiatu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl
4. Decyzje o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim.
5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
6. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
7. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta, kwalifikacje realizatorów,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
c) charakter i zasięg oddziaływania,
d) aktualna sytuacja finansowa oferenta gwarantująca realizację zadania, w tym udokumentowane źródła finansowania działalności statutowej,
e) ocena współpracy z oferentem w latach poprzednich,
f) kompletność oferty.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2011 roku.
2. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat w Lwówku Śląskim.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.                                          Przewodniczący Zarządu
                                        Powiatu w Lwówku Śląskim