Sesja Rady Powiatu
 Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2016 rok tematem XXXII Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 23 czerwca 2017 roku, w siedzibie Starostwa, przy ul. Szpitalnej 4.

Sesję, tradycyjnie od powitania przybyłych gości, rozpoczął Daniel Koko - przewodniczący Rady. Następnie Radni przegłosowali porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

Radni z prezentacji skarbnika Powiatu zapoznali się z wykonaniem budżetu za 2016 rok i w głosowaniu sprawozdanie zostało zatwierdzone, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za realizację budżetu za 2016 rok. Budżet zamknięty został kwotą 54 151 703 zł po stronie dochodowej i 51 569 818 po stronie wydatków.
 W trakcie Sesji radni przyjęli m.in. zmiany do budżetu na 2017 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej. Radni podjęli również decyzje o utworzeniu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, w skład którego mają wejść Powiatowe Centrum Edukacji oraz obecnie dwie funkcjonujące Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne we Lwówku Śląskim i Gryfowie Śląskim. Podjęta została również uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2017 r.

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl