DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Informacja nt. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


                      FORMULARZE DO POBRANIA


  Do zadań wydziału GK należy wykonywanie obowiązków wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2)
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie  baz danych:  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, państwowego rejestru granic powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, szczegółowych osnów geodezyjnych,

7) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w punkcie 6 oraz standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,  
          
8) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub przepisów szczególnych.

 

 

 

W wydziale zatrudnieni są następujący pracownicy:

 Alicja Serafin
kierujący wydziałem Geodeta Powiatowy oraz Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
tel. 75 782 51 73 

Kazimierz Łoziński
 Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 75 782 28 90


 Izabela Niewęgłowska
Specjalista ds. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel. 75 782 30 44

 Iwona Czerepak
Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. 75 782 47 73

 Maria Korol
Specjalista ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. 75 782 47 73

 Łukasz Nawojczyk
Specjalista ds.
Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego

tel. 75 782 23 72

Karolina Hołyszewska
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. 75 782 30 44

Marta Kaniuk
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. 75 782 28 78

Beata Kłębczyk
Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. 75 782 30 44

Jolanta Wołodkiewicz
Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. 75 782 30 44

Rachunki bankowe


Formularze do pobrania:
  
 Przydatne linki:
 Aktualności:
 • Powiat Lwówecki uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego nr XXV/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku przystąpił do celowego Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,  którego zadaniem miało  być pozyskiwanie  środków finansowych, głównie unijnych,  na wykonanie zadań z dziedziny geodezji i kartografii,  w szczególności na:
  1)    tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie  danych ewidencji budynków i lokali,
  2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, 
  3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 
  4) informatyzację zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • 7 maja bieżącego roku  po zarejestrowaniu, wyborze statutowych władz, Związek rozpoczął formalne działania. Efekty pracy będą widoczne dopiero w przyszłym roku. Według szacunków, na wykonanie powyższych zadań, we wszystkich powiatach województwa,  niezbędne będą środki w wysokości około 100 milionów złotych
   
 • Obecnie trwa procedura zlecenia wykonania ewidencyjnych map numerycznych 58 obrębów wiejskich z terenu wszystkich gmin powiatu lwóweckiego. Zadanie to, finansowane praktycznie w całości przez Wojewodę Dolnośląskiego, wykona firma Systherm Info z Poznania. Koszt wykonania map wyniesie około 70 000 zł.

 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Z dniem 12 lipca zaczyna obowiązywać znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.Istotną zmianą wprowadzoną nowymi przepisami jest sposób udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naliczanie należności udostępniane materiały.
W myśl nowych przepisów należność za udostępnianie materiałów z zasobu będzie określana w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Ponadto, opłaty te zgodnie z ustawą, pobierane będą przed udostępnieniem materiałów zasobu.
Jednocześnie z wydawanymi materiałami, organ będzie udzielał licencji określającej zakres wykorzystania udostępnionych materiałów oraz pouczenie o sankcjach wynikających z naruszenia warunków licencji. Licencje dotyczyć będą, między innymi, przetwarzania danych ewidencji gruntów i budynków, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, sporządzania i udostępniania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.
Informujemy wobec powyższego, że z dniem 12 lipca 2014 r. przestają funkcjonować dotychczasowe wzory zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wzory zamówień na materiały kartograficzne (mapy) oraz wzory zamówień na wypisy i wyrysy operatu ewidencji gruntów i budynków.
Nowe wzory zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zamówień ( zgodne z rozporządzeniami do ustawy ) znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w zakładce Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  
 
Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional