DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W LWÓWKU ŚLĄSKIM
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
ZARZĄD POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI W LWÓWKU ŚLĄSKIM, ul. H. Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski
1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200 poz. 1537), tj.:
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli;
3) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
b) pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej –
w przypadku nauczyciela akademickiego;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 
- posiada obywatelstwo polskie
- ukończyła studia magisterskie
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym
- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych
- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne
- ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 
2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej, której konkurs dotyczy,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela), stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego) lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
(w przypadku osoby niebędącej nauczycielem)
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3. Oferty należy składać lub w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim”
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski do dnia 29 czerwca 2012 r. do godz.1500 (decyduje data wpływu do Sekretariatu).

4. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.

 
 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional