DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim- co dalej?
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Sprawa PCZ, coraz częściej komentowana na łamach licznych publikatorów, wywołuje poruszenie i ujawnia powszechną dezinformację. Częstokroć komentarze mają na celu umniejszenie znaczenia dotychczas osiągniętych sukcesów. Należy jednak przyznać, że część z nich wynika ze zwyczajnej troski o lokalne bezpieczeństwo.

W tym miejscu powinniśmy wrócić do historii, by przypomnieć powody dokonanych zmian w SP ZZOZ w Lwówku Śl.

Rok 2007
Powiat Lwówecki zadłużony na ok. 36 mln zł (łącznie z długami SP ZZOZ), groźba niewypłacalności nie tylko Szpitala, ale i całego Powiatu Lwóweckiego, w efekcie czego ówczesna sytuacja to:

 • nieregularne wypłaty, brak płynności finansowej Szpitala, „ucieczki” przed komornikiem. Jednej z głównych przyczyn tak złej sytuacji należy doszukiwać się w braku przyzwolenia na konieczne reformy organizacyjne.
Rok 2008
Zakończenie programu restrukturyzacji i oddłużenie SP ZZOZ (ok. 8 mln zł).
 • groźba niewypłacalności, mimo to, pozostaje realna.
Rok 2008 to również przystąpienie do przekształcenia SP ZZOZ w Lwówku Śląskim w spółkę prawa handlowego, co stanowiło konieczny warunek wejścia w tzw. „Plan B” (polegający na oddłużeniu Powiatu po zlikwidowaniu i przejęciu długów po SP ZZOZ).

Rok 2011
Powiat Lwówecki, jako ósmy w Polsce, po przeprowadzonej całej procedurze, otrzymuje dotację na spłatę przejętych długów (w sumie ponad 13 mln zł).

Obecny stan zadłużenia Powiatu (w związku z przejętymi długami) wynosi ok. 11 mln zł - na co składają się wyemitowane przez Powiat obligacje w celu udzielenia Szpitalowi pożyczki na spłatę zobowiązań wobec ZUS.

Cele przekształcenia w spółkę prawa handlowego dotychczas osiągnięte:
 1. Zasadnicze:
  • zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej potrzebującym,
  • utrzymanie Szpitala (uchronienie przed bankructwem).
 2. Cele w trakcie realizacji:
  • poprawa dostępności do świadczeń medycznych (trudność realizacji ujawnia się przede wszystkim w spadku wysokości kontraktów, braku kadry lekarskiej, daleko od dużych ośrodków z zapleczem medycznym),
  • poprawa jakości świadczonych usług- realizacja na bieżąco (m. in. termomodernizacja budynków POZ i Szpitala w Lwówku Śl., zakup nowego aparatu RTG, remont poradni chirurgicznej, remont dachu na budynku Szpitala w Gryfowie itd.)
Aktualny stan Spółki PCZ w Lwówku Śl.:
 • stabilna sytuacja finansowa (opłacanie wszelkich podatków do Gminy Lwówek Śl. I Gryfów Śl., urzędu skarbowego, czynszu do Powiatu z tytułu dzierżawy obiektów, bieżące regulowanie wszelkich należności),
 • regularne wypłaty.
Krótki okres istnienia Spółki nie pozwala jednak na natychmiastowe rozwiązanie wszystkich problemów. Jednym z nich wciąż pozostaje spór pielęgniarek z pracodawcą , którego przedmiotem jest niewątpliwie słuszne żądanie zwiększenia płac o kwotę przewyższającą niestety (na razie) możliwości finansowe Spółki.

Bieżący ujemny wynik finansowy Spółki nie stanowi natychmiastowego zagrożenia utraty płynności finansowej ze względu na dodatni wynik za dwa lata poprzednie i utworzone rezerwy kapitałowe.

Rozpowszechnianie negatywnych opinii na temat Spółki nie sprzyja jej rozwojowi i daje asumpt konkurencji do przedsiębrania działań mających na celu szkodzenie Spółce, a nawet jej likwidację.

Problemy w niektórych zakresach działalności Spółki muszą być rozwiązywane na bieżąco i sprawnie, żeby nie doprowadzić do kumulacji ujemnego wyniku finansowego. Ciągła aktualizacja struktury organizacyjnej Spółki, dopasowująca ilość poradni i oddziałów do potrzeb pacjentów oraz możliwości zawieranych kontraktów, jest niezbędna i dokonywana.

Opieka zdrowotna jest dziedziną życia społecznego, w której zawsze może być lepiej, i która pochłonie każde pieniądze. Konflikt pomiędzy oczekiwaniami w stosunku do standardu ochrony zdrowia i skromnymi możliwościami finansowymi jest przyczyną rozlicznej krytyki. Niewymierna w pieniądzu potrzeba opieki zdrowotnej nie może być jednak całkowicie odseparowana od realiów finansowych. Pozyskiwanie pieniędzy przez Spółkę odbywa się poprzez sprzedaż świadczonych usług medycznych, za które otrzymywana jest określona kwota (ustalana wg kalkulacji ekspertów), często nie wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów w lokalnym wydaniu.

Nie bez znaczenia jest także sprawa wieloletniego niedofinansowywania Naszego Szpitala powodujące opóźnienia w każdej dziedzinie - począwszy od budynków (dot. głównie części gryfowskiej), a skończywszy na wszelkich urządzeniach niezbędnych do prawidłowego, bezpiecznego i godnego procesu leczenia.

Odpowiedź na tytułowe pytanie staje się oczywista.

Polepszeniem jakości świadczonych usług muszą być zainteresowani wszyscy, zarówno personel administracyjny i medyczny spółki, jak i władze powiatu. Postawa mieszkańców, o pozornie niewielkim znaczeniu, może istotnie wpłynąć na funkcjonowanie Spółki. Cierpliwość w oczekiwaniu na efekty zmian i tworzenie sprzyjającej atmosfery są koniecznym elementem na drodze do sukcesu.

Zbigniew Grześków
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional