DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
29 listopada 2018 roku w życie weszła ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212). Ustawa ta daje Kołu Gospodyń Wiejskich możliwość uzyskania osobowości prawnej, prowadzenia działalności zarobkowej i pozyskiwania dotacji.
Aby istniejące Koło Gospodyń Wiejskich, działające w oparciu o ustawę o kółkach rolniczych lub prawo o stowarzyszeniach, albo nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało osobowość prawną i mogło korzystać w pełni z praw określonych w nowej ustawie, musi najpierw zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

 

Miejsce utworzenia, siedziba i teren działalności koła gospodyń wiejskich

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich a terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Nazwa koła gospodyń wiejskich odróżnia tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła.

 

UWAGA!
W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy KGW (do 28 grudnia 2018 r.), koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r.
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723),
przy rejestracji w oparciu o przepisy ustawy KGW mają prawo pierwszeństwa przed kołami, które miałyby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy na terenie tych samych wsi.

 

Członkowie koła i warunki członkostwa

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.

Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób, które ukończyły
18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do kół i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty.
Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków koła.

 

Wymagania dotyczące statutu koła

Koło gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.

Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW. W każdym czasie koło gospodyń wiejskich działające na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wymogami.

Statut określa w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę koła;
 2. podmiotowy i terytorialny zakres działania koła;
 3. cele i zadania koła oraz środki ich realizacji;
 4. zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez koło;
 5. sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w kole;
 6. prawa i obowiązki członków koła;
 7. sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich;
 8. organy koła, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;
 9. warunki podejmowania i ważności uchwał organów koła;
 10. sposób reprezentowania koła na zewnątrz w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;
 11. majątek koła oraz sposób dysponowania tym majątkiem;
 12. zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych;
 13. tryb zmiany statutu koła;
 14. tryb likwidacji koła.
Pliki powiązane z artykułem:
ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich.docx (160)
ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich.pdf (925)
Pismo Kierownika BP ARiMR Lwówek Śląski zs. w Uboczu_14.12.18 r..pdf (118)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional