DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Zaproszenie do składania kandyatur
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

            Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców” (na podstawie Uchwały Nr 1/01/2018 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z 22 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Komisja Konkursowa jest powoływana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego otwartego konkursu na realizację ww. zadania publicznego.

Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, pod warunkiem, że organizacja którą reprezentują nie będzie brała udziału w konkursie.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail is@powiatlwowecki.pl do dnia 6 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji o konkursie kliknij tu

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional